NORN KJOKL
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/

1.2. A colloquy from Foula ("Dæfnajora")
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=28
Page 1 of 1

Author:  Hnolt [ Tue Apr 12, 2011 7:33 pm ]
Post subject:  1.2. A colloquy from Foula ("Dæfnajora")

A colloquy between two old men in Foula:

Norn:
- Ja'rta, bodəna kåməna ro'ntəna (rotəna) Kåmba.
- Kwatə jāda?
- Dæfnajōr(n)a!
- Ja'rta, bota koməna ro'mpa [romba] Komba.
- Kwata ita?
- Stūraskītin!

Old Norse/Nordic:
- Hjarta, bátrinn er kominn runt um Kambinn.
- Hvat er þat [þetta]?
- Dauft eyra! (Dauf eyru!)
- Hjarta, bátrinn er kominn runt um Kambinn.
- Hvat er þat [þetta]?
- Stóri skítr!

English:
- My heart (my dear), the boat (a boat) has come round de Kaim
- What do you say?, prop. What is that?
- Deaf ear! (Big shit!)

http://nornlanguage.x10.mx/index.php?shettxt/11rnd#12

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/