Switch to full style
A place to discuss the known texts in Norn
Post a reply

3.5. The cow-call verse ("Kome kome haste")

Wed Apr 13, 2011 4:19 pm

Norn:

Kɔmə kɔmə hastə kɔmə
so saldu ek skam (skäm)
fal˙aldəral˙də kjø˙ra
nepərt nāni læŋsprāli
stil kɔm ɔu(ə)r mi şålma
fal˙aldəral˙də kjø˙ra

http://nornlanguage.x10.mx/index.php?shettxt/35cowcall
Post a reply