Switch to full style
A place to discuss the known texts in Norn
Post a reply

3.7. A folk verse from Cunningsburgh

Wed Apr 13, 2011 9:03 pm

Norn:

Æŋgə båŋgə lỏ˙ra
bæl skola rina
bæl skola bēti
ândru wistras
güd to bid to bræti
gitşə gitşə gåŋgi
bitşə bitşə bēti

http://nornlanguage.x10.mx/index.php?shettxt/37folkverse
Post a reply