Switch to full style
A place to discuss the known texts in Norn
Post a reply

5.1. A fragment from Foula ("I have malt")

Sun Apr 17, 2011 4:47 pm

A fragment of a song from Foula

Norn:


I have malt (mālət, mæ'lt) mældra min (mældrən)
I have sūpət ūsən (pōpət pōsən)
εndə sēvə de sədə lin (or: a'ntə ligə de sødə min or lin)
and dēnə (-a) komənə (-a) lūsa (ljūs).

Old Norse:

Ek hef malit meldra mínn (or meldrann)
ek hef sópat húsin;
ennþá sefr (søfr) (liggr) þat sœta lín (hin sœta mínn)
ok dagrinn er kominn í ljós.

http://nornlanguage.x10.mx/index.php?shettxt/51fragm
Post a reply