Introduction   |   General    |    Shetland Norn     |    Orkney Norn    |    Nynorn      |      Forum      |      Contact        

 
     
 


  Introduction
  General
     Terminology
     Old Norse
     Articles
  Shetland Norn
     Phonetics 
     Dialects 
     Grammar 
     Hildina 
     Texts 
  Orkney Norn
     Phonetics
     Dialects
     Grammar
     Texts
  Caithness Norn
  Bibliography


  Nynorn project
     Introduction
     Grammar
     Dictionary
     Simple texts
     Tutorial
     Dialects
     Maps
  Forum
  Links
  Credits
  Contact

 

 

 

A fragment of a song from Foula

 
Norn Old Norse/Nordic English
I have malt (mālət, mæ'lt) mældra min (mældrən)
I have sūpət ūsən (pōpət pōsən)
εndə sēvə de sədə lin (or: a'ntə ligə de sødə min or lin)
and dēnə (-a) komənə (-a) lūsa (ljūs).
Ek hef malit meldra mínn (or meldrann)
ek hef sópat húsin;
ennþá sefr (søfr) (liggr) þat sœta lín (hin sœta mínn)
ok dagrinn er kominn í ljós.
 

Discuss this fragment on the forum:
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=52
 

 

 

 

 

 

 
 

  Latest updates:

  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 10-12 added)
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 6-9 added)
  - Forum opened
  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Caithness Norn' uploaded
  - 'Orkney Grammar' and 'Orkney's Lord Prayer' uploaded
  - 'Orkney' and 'Shetland dialects' uploaded
  - 'Terminology' uploaded
  - 'Language of Hildina' uploaded
  - 'The Ballad of Hildina' uploaded
  - 'Phonetics of Shetland Norn' uploaded
  - 'Phonetics of Orkney Norn' uploaded
  - 'Grammar of Nynorn' uploaded
  - 'Texts quoted by Edmonston&Jakobsen' uploaded
  - 'Nynorn dialects' uploaded
  - 'Nynorn dictionary' uploaded
  - 'Introduction into Nynorn' and 'Simple texts' uploaded

 

 

     
 

   ©2006-2016 Hnolt