Switch to full style
A place to discuss the known texts in Norn
Post a reply

5.4. The Eagle song ("Anti padua")

Sun Apr 17, 2011 4:52 pm

Norn:

A'nti padua sat ən skūa
padua sat ən grūa
A'ntən gēr skrīkər ōla
sætər ōla fēstin
pærla mōra hæ'ņşra boga
şidəri jāla nεstin.
-----------------------------
A'nti padua şåt ən grōa
sætər ōla fēsa
tærla mōra hæ'ņşra boga
şidəri āla nēsə.

A'nti pakəta såkəta sū
ɔpa jɔn skɔtən grō
by came de εdnin
an şi ta a'nti bō
a'nti gavəra (gafəra) skrīkər ōla
sætər ōla fesa
pærla mūra
hæ'nşistər bōgra
şadəra jala nesa.

Skrikəna hjōla
dogəna fjōla
midəra harda a'ntu
atə nå'rti jalani.

Ä'ļka lāma bit
hæ'nsə bokra
pærla mōra
şadəri jalə neso
meni mī mita gāma.

Jodnar şud tra i'lka bit
an moni meta gāma
at şal ā bi edna hōga.

http://nornlanguage.x10.mx/index.php?shettxt/54eagle
Post a reply