Introduction   |   General    |    Shetland Norn     |    Orkney Norn    |    Nynorn      |      Forum      |      Contact        

 
     
 


  Introduction
  General
     Terminology
     Old Norse
     Articles
  Shetland Norn
     Phonetics 
     Dialects 
     Grammar 
     Hildina 
     Texts 
  Orkney Norn
     Phonetics
     Dialects
     Grammar
     Texts
  Caithness Norn
  Bibliography


  Nynorn project
     Introduction
     Grammar
     Dictionary
     Simple texts
     Tutorial
     Dialects
     Maps
  Forum
  Links
  Credits
  Contact

 

 

 

Phonetics of Shetland Norn
 

Based on "An Etymological Dictionary of the Norn Language in Shetland" by Jakob Jakobsen.

Old Norse Shetland Norn Examples (Norn < Old Norse)
a a, ā fār < far, hāf < haf, ārm < armr; rāb/rab < hrap-/rabb?
  ä,äi (before palat.) bäļ < ball, fäļ < fall, bäļdin,baldin < baldinn, änd,äŋt < -and, äņəhva'rt < annathvárt, häņ < hann, käņ < kanna
  ɔ, o , ō mogi < magi, ogə, ɔkrə < akr, vɔkər < vakr, de fōgri < hinn fagri; gōrd < garðr, Vōrd < varða,varði
  ē, æ (rare) erg, εrg < arga, ērskäi < *arðskíð, gērbək,gærbək,garbək < *garðbalkr, to bē < baða
     
á ō,å,ȯ bōl,bɔul < bál, dōma,dūma < dámr, hō < háfr, to lōd < láta, to sō < sá, to spō < spá, vō < vágr, -tåt < þáttr, gōdək,gȯdək < gáta, lōdigrōd < *látugrátr
  wō  (Foula, Hildina) wo < á, twor < tár, fwo < fá
  ɔ(i),o(i) (before palat.) gɔiț,gȯiț < gátt, ūmɔiț,ūmȯiț < úmáttr
  ū,u smut < smátt
  ɔu tədbɔu(s) < *tíðbrá, bōl,bɔul < bál, blɔustər, blostər < blástr
     
e e,ε,æ,ē bεk < bekkr, brεna < brenna, bærg < berg, færd,færdək < ferð, mæ'rki < merki, rækstər < rekstr, to slεp,slæp < sleppa
ēvalous < efalauss, hēgri < hegri, lēga < lega
færdimεt,fērdimεt < *ferðarmatr, lεm, lēm, lemm < hlemmr
  ä,ε (before palat.) at:avε'ļta <*aptrvelta,hεļək < hella, hεļər < hellir, dwäļ < dvelja, skäļ < skell, räņd < renna, väņdi < vent
  o,ȯ (before w) hwȯli < hvelja, hwopət,kwopət < hveppti, past of hveppa
     
é jē (ē), ε, jε şēla < *hjela < héla, spjēlman < *spélmaðr, sp(j)ēviti < spévætti, jεlins < élingar, rεta-dyke < réttar-
  ə, ȯ (after w) wələ'nt, wȯlə'nt  < vélindi
     
i i, ī bidi < biti, driv < drif, līvən < lifandi
  e,ə bi'rtək,be'rtək,bə'rtək < birta, dəmska < *dimska, həmna < himna, kə'r˙kasuk˙ni < kirkjusókn
  ä,ε (before palat.) ä'ļskət < illskóttr, bä'ņtər,bji'ntər < *bindari, häņd < hinna, pei'ļk,pä'ļk < Nor.,Sw. pilka, şopä'ļti < sjópiltr, stä'ļk < stilkr, BUT stiļərs,steļərs,stäļərs < stillis, tiļi,teļi < þilja
  ʌ sələk,sʌlək  < silungr, tə'lfər,tʌ'fər < þilfar
     
í ī,i grīmi < gríma, hwīld < hvíld, ībit < *íbit, lī < hlíð, rī < hríð; risəl < hrísla, nisək < hnísa, simən < sími
  e tədbɔu(s),tedbɔu(s) < *tíðbrá
  ä,ε (before palat.) läțla,läitla < lítla
  i/äi occas. alternate läitla/litla < litla, hwī,kwī/hwäi,kwäi < kví
     
o o,ɔ,ȯ,ō, jo brɔd < brot, fɔg,fog,fjog,fjok < fok, kɔli < kola, nog(in) < hnokkr; to tjōg < toga
  u (occas.) krupin < kroppinn, urm-,orm- < ormr,
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.) gȯit < gott, hȯļi < Nor. holleg,hollig, kȯņmæ'rki < *kornmaðkr, skȯit,skɔit < *skott < skoða,
  ø (esp. before ð) mø: < moð, bø: < boð, bø:r < borð; occas. in Eng. words: to møv,mȯv < move
     
ó ū gūən < góðan/góðing; hūb < hóp, klūr < klóra, mūd < mót, slū < slóð, şūr < sjóvar, stūr < stórr
  ø: (occas.) krø: < kró, rø:s < hrósa, mø/mū < *móða
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.)  
  ō (except.) groma < *gróma?, rɔvək < rófa, skogin < skóinn, tovi < þófi
     
u u bu'lk < Nor. bulk, bulin < bulungr,bolungr, rus < rus
  o,ȯ borəl < burl, rosk < rusk, flȯga < fluga, ȯrdəl < hurðar
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.) ȯļa- < ullar-, rȯ'ļk < Nor. rulk, stȯ'ļka < stulka, mȯņd < mund, ȯņdali < undarligr, sȯņd < sund, stȯņd < Nor.standa,stonda,
     
ú u,ū bū < bú, rūg < hrúga, skrū < skrúfa, tūg < þúfa, tūn < tún, kupa < kúpa
  o,ȯ,ø (occas.) grøt < Icel. grútr, kupi,kopi,kobi < kúpa, mul,mol,mäl < múli
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.) gȯļdət < *g(a)úldinn
     
y i (e) bIgin (bøgin) < bygging, birək, berək < byrjan,*byrjing, nidərd,nedərd < nytróttr, rIga- < hryggjar, nī (nø:) < nyt?
  ə bər,bȯr < byrr, fərə < fyrir, mə'rk < myrkr
  ø,ø:,ȯ don,dȯn < dynr, dȯs < dys, sȯtşkins < systkin, pøti,pəti < *pytti, tød < þytr
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.) hȯņin,hȯņən < *hyrningr, dȯņa < dynar, mȯļgət < myglaðr, sȯțşkins < systkin, ūtȯțləχt,ūtȯitləχt < úþýðiligt; BUT bei'ļk, bäi'ļki < *bylki, rø'ļki < *rylki, ø:ņd,øiņd < hyrni
  o,u (after palat.) ņogəl,njogəl < nykr, sņukər,snokər < snykr
     
ý ø,ø: drø:lin < drýll, flø:d < flýta, gø:r < gýgr, hø: < hý, de ķør(ə)n < kýrnar; mørna < mýrina, bøsni < býsn
  ī,i brī < brýna, tīli < þýðligr, skrīvlin/skrø:vlin < skrýflingr, stīvin/stivən < *stýfingr
  ū (after palat.) ļū < hlýr
  ai (Scots infl.?) läir/lø:r < lýrr, skäil, skø:l,sķø:l < skýla
     
æ ē,e kēr(ə) < kærr, skrēlin < skrælingr, swēl < svæla, vēn < vænn; res < ræsa, dwetəl,dwətəl,twidəl < *þvætl,*þvætla
  ε,æ εrək,ærək < æringr
  ä (before palat.) twä(i)țəld < *þvætlaðr
  ȯ (except.) grȯla < græla
     
œ ø:,ø bø:li < bœli, *fø:r < fœra, kø:d < kœða, -mø: < mœða; bødi < *bœti, lølək < hlœgligr
  e (occas.) beniman < *bœniman
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.) grȯņşka < grœnska
  ō (after palat.) ļōg < lœkr, BUT Løgəna < Lœkina [Lœkirnir]
     
ǫ ȯ,o(u),ō,ɔ,ə fjȯra,fjora,fjɔra < fjara,fjǫru, hjog < hǫggva, hogi < hǫgg, hȯm(b)li- < hǫmlu-, jokəl < jǫkull, jɔkəl < ǫxl, stɔŋ < stǫng
  ø:,ø şøn,şȯn < tjǫrn, tøþələp,todələk,tudələk < *tǫðulaupr
  ȯ(i), ɔ(i) (before palat.) trȯļ < trǫll, ȯņd,ɔņd < ǫnd
  ō (after palat.) ļōg < lǫgr
  ε(e),ē dεk < dǫkk, rεŋ < rǫng, fjēl < fjǫl
     
ei ē,ε:,ǣ, e,ε blēg < bleikr, ēd < eið, ēs < eisa, grē(d) < greiði, hε'nt,h´'nt < heimta, lεra < leira, rεdşkab < reiðskapr
  jē,jε (occas.) vjēdək,vjēdək < veit(a), jεdər,etər < eitr
     
au jō,jɔ bjōg < baugr, gjōl < gaula, jōga < auga
  ō,ȯ,o,ɔ (rare without j) *jōra, ōrna- < eyra (< *auRa), eyrna; tōm < taumr; gjɔpm,gopm < gaupn
  ø,ø: brø:d < braut, skø:vi < skauf, *grøtşta < grautstaðr, rø,rød < rauðr, rø:n,røni < hraun
  u lup,lop < hlaup, klustər,klostər,kløstər,klȯstər < klaustr; nut,nøt < naut
  ɔu (Scottish influence?) ɔus < ausa
     
ey ø: klø:vin < *kleyfingr, lø:bin < *hleypingr, rø:dastab < *reyðarstabbi, stø: < streyja, ø:r < eyrir, sø:da < seyða
  ē (rarely) ēr,ø:r < eyrr
  ō (after palat.) fļōg < fleygja
     
já,jó,jú ø:,ø drø:g < drjúgr, førə < fjórir, klø: < kljá, lø:(d) < hljóð, rød < hrjóta
  ū (after palat.), ljo (in Foula, partially) ļū < hljóð; hlýr; ļū < ljótr, ļūm(i) < ljómi, *ljūs < ljós
     
b b (usually)  
  p berdus, perdus < *bergdus, bjak,pjak < Nor. pjakke, onplost,o'mplost < andblástr
  v bəl,vəl < Nor. bull, bi'rtək,virda,virdək < birta, bȯ'ņşvam:,vȯ'ņşvam: < *barnsvamm
  ml > mbl gambli,gambla < gamli, hȯm(b)libands,*himblins < hǫmluband, skum(bə)l < skuml
     
d d (usually)  
  t bji'ntər < bindari; blȯ'nt < blundr
  dj > dž (Whalsay: tž) dža'rf (tşa'rf) < djarfr, džūb (tşūb) < djarfr, džur < djór, tşa'lk, da'lk < Nor. dalka, Far. dálka
  nd > ņ, ld > ļ hȯņən < hundinn, häņaless,hä'ņta(r)less < handa(r)lauss, miļənasto'mp < *myldingarstump
     
ð (dropped) gūə(n) < góða(n), lī < hlíð, lø: < hlýða, rī < hríð, snī,snē < sneiða, *trō < þráðr
  d bōd < boða, frōd < froða, gødin < *gœðing, kø:d < kœða, spadi < spaði, stȯdək < staði,*stœða; afrō,afrōd < afráða, grē,grēd < greiði, lø:,lø:d < hljóð, *rø:,rø:d < rauðr
  ðr > dr flādrək, flȯdərək < *flaðra, lȯdər < lǫðr, lūdərhorn < lúðr-, mȯdəra,-ə < maðr(inn), rudər,rūr < hrúðr
  rð > rd bIrdək < byrðr, bȯrd < burðr, færd < ferð; gōrd < garðr, hardi < harði, hərd < hirða, hȯrdək,hȯrdin < urð, skōrd < skarð, BUT galafər < -ferð (unstressed), stərən < stirðna, vâr < verði
  gð > g(d), occ. d, (ə)t afbreg(d),ōbreg,utbrag(:) < afbrigði, lagət (-əd) < lagðr
  t aitrahōla < aðrahvára, ū:tȯț:ləχt < úþýðiligt, väitikēb < vaðkeipr
  ðj > dž rȯdž < ryðja, BUT widi,widdi < viðja
  g fɔg:bȯr:gər < fokburðr, kāvabȯrg < *kafaburðr
  ðk - see þk  
     
f f, rf > rf dža'rf < djarfr, ska'rf < skarfr; dȯfən,dōvən < dofinn, kāfə, kāfa, kāvi,kāva < kafi, klȯfən,klȯvən < klofann, ņâfatag,nevatjɔg < *hnefatak
  v (as in ON -f- between vowels and sonorants) gåva < gáfa, arvi < arfi, hɔvi,høvi < háfr, krȯv < krof, nev < hnefi, riv < rifa, skāv < skafa, sōv < sofa,sœfa, tø:v < tœfa
  v (occasionally in the beginning of a word) fasgə'rt, vasgə'rt < fastgarðr, fȯdək,vatək < (dafek) < ?Gael. dubhach
  dropped after ō,ū hō < háfr, skrū < skrúfa, stū < stýfa
     
g commonly preserved, incl. between vowels and in the end bogi < bogi, drâg < drag, drōg < draga, flȯg < fluga, mogi < magi, rūg < hrúga, slāg < slag, smoga < smuga, stigi,stiggi < stigi, trogəl, truggel < trygill
  dropped vō < vágr
  k/tž (occas.), esp. in lg,ng mæ'rki,mergi < mergr, ha'ŋklin,haŋglin < *hanglingr, fļoknər < *flognir, kȯrhərd,gȯrhərd < *garðhirða, tžö'lk,džȯlgər,džölgər < gjalfr, Nor. gjelg,gjølg
  g > ĝ (palatalisation before front vowels: i,e,ø) gebi,ĝebi < Icel. gepill, gεld,ĝεld < gelda, ĝera < gera, ĝil < gil, gø:r,ĝø:r < gýgr
  gi,ggi > dži bεldžiən < belgin, knȯdži < knoggi
  gj < dž (gj) džȯlgər,džölgər < gjalfr, Nor. gjelg,gjølg, gjō < gjá
  gl > lg mȯļgət < myglaðr
     
h retained initially  
  dropped occasionally before a vowel, j,w (h)a'l:tagɔŋ:gi < *haltaganga, jigəl(ti),hjigəl,hjogəl < hégeitill, jɔ'nsi, hjɔnsi < hœns, ūrām,horəm < hárhamr, ūriən,wōrin,jōrin < *háringr, wȯ'lsbane,hwȯ'lsbane < hálsbein, ogg < hugga, ȯrdəltree < *hurðartré;
Foula ballad: elde < heldr, e(i)dnar < hennar, yilsa < heilsa, yom < heim
  inserted before a vowel in the beginning of words häņ:vâg < *andvaka, hildin < eldinn, hȯrdək,hȯrdin < urð(in), hofsahεļək,ofsahεļək < *upsarhella
  hl > l
hr > r,occas. hr,kr
hn > hn,kn, occas. n,sn
lī < hlíð, røni < hraun, rām,kramək < hrammr, knεp,knæð < hneppa,kneppa, knɔkins,snap < hnappr, snig < hneggja, snigin,snigom,negi < *hneggingr, snjūg(i) < knjúkr,hnjúkr, snȯt(i),snət(i) < hnǫttr,knǫttr
  hv > hw,kw, sw (rarely) hwāl,kwāl < hvalr, swam(m) < hvammr
  hj > ş şarəl < hjarl, şålmət < hjálmóttr, şēla < *hjēla < héla, BUT ja'rta < hjarta
     
k mostly retained kikən < *kykandi, lik < lík, puki,puka < púki, rēk < reka, rok < rok, şøk < sjúkr, vɔkər < Far. vakur
  g (freq., when final or between vowels; occasionally in initial position) bâgi < bak, blāg < blaka, brogi < Nor. brokkut, klāg < klaka, kragək < kraki, krūg < krókr, ļōg < lœkr, njogəl < nykr, ōg < aka, râg,rēg < reka, stjāgi < stjaki, sø:ga,sø:gi < sýki, -tag,-tjɔg < -tak; blɔka,bloga < *blaðka, fjȯk,fog,fɔg,fjȯg < fok,fjúk-,  stuki,stjūgi < stúka,ɔkrə,ogə(r) < akr; gjōla < Nor.kjore, gōgi(s),kōgi(s) < kaga, grȯg,krȯg < *kruk
  palatalised before a front vowel ķēb,kēb < keipr, ķεgər,kεgər < keikr, ķipək,kipək < kippi, ķø'rk < kyrkja, ķø:r(ə)n < kýrnar, sķεga < skeki, sķøl,skøl < skýla, BUT kə'r:kasuk:ni < kirkjusókn
  kj > kj,ķ kjɔ'lk < kjálki, kjōlək,kjørək < Nor. kjore,kjøra, skjō < Nor. skjå, *skjɔldra < *skjaldra; BUT kjōb,ķōb < kaup, sķōl,sķūl < skjól
  kk > g(γ) (occasionally) baga- (baγa-), bagi- < bakka-, nægistik (næγi-) < *hnakkastykki, bloga (bloγa), bloka < *blakka < *blaðka
     
l mostly retained  
  vl > lv kεvəl,kεlvək,kεlva < kefli, skalvə < skafl
  gl > lg mȯļgət < myglaðr
  lm > ml skul(ə)m, skum(bə)l < skuml
  l > r fjȯrd < fjøldi, nɔralεg < *nálarleggr, swār,swāl < Nor. sval
  l > ļ (before a consonant, occasionally initially);
ll,rl > ļ; (palatalization)
pei'ļk, päi'ļk < No. pilk, rȯļk < Nor. rulk, stå'ļk < stilkr, bäļ < ball, fäļ < fall, hεļək < hella, hεļər < hellir, hȯļi < No. holleg,hollig; skäļ < skellr, trȯļ < trǫll, kåļ < karl; BUT bäļdin,baldin < baldinn, melən (meļən) < millum, hōkil(l)in < hákerling;
fļōg < fleygja, ļōg < lǫgr;lœkr; ļū < hljóð;hlýr; ļū < ljótr, ļūm(i) < ljómi
  ld > ļ miļənasto'mp < *myldingarstump
     
m usually retained  
  ms > ŋ(k)s fj'ɔŋs,fjo'ŋsət < Nor. fjoms; ho'ŋ(k)s, ho'ms < Nor. humsken, L.Sc. hum; ro'ŋ(k)s, ro'ms < raumska
  lm > ml skul(ə)m, skum(bə)l < skuml
     
n generally retained  
  fn > mn, m (finally) stȯmna,stəmna < stofn, hamn- < hafn-, Ham < Hǫfn, stamərən < *stafn-rǫng
  n > ņ (before a consonant, occasionally initially);
nn,rn > ņ; (palatalization)
äņəhva'rt < annathvárt, häņ < hann, käņ < kanna, breņər,brεņər,bräņər < brennir, mȯņd < mund, ȯņdali < undarligr, väņt(i) < vent (þú), grȯņşka < grœnska, bȯņ,bɔņ < barn; BUT hȯni,həni,hȯņ,hɔņ < horn; mȯn,mȯņ < munnr, span < spann, mana < manna, brna,brεņa < benna, andər,aņdər < anddyri
njād,nād < Sw. knat?, njafin,njafək < Sw.dial. naffa, L.Sc. naff,nyaff, njatəri < *gnatra,gnaddra, ņogəl,njogəl < nykr
  nd > ņ hȯņən < hundinn, häņaless,hä'ņta(r)less < handa(r)lauss
  nn > ņd räņd < renna, säņd < sanna; blohȯņdin,blohȯņin < *biloðhyrningr; drȯņd,drȯin < drynja
     
p retained  
  b (usually when final, or between vowels) džūb < djúp, flab < flapr, glâb < glap, glȯb < glop, glø:b < *gleypr, hūb < hóp, kjōb < kaup, lø:bin < *hleypingr, rab,rāb < hrap, sȯb < saup, strȯba < stopi, ūb,ø:b < óp, ūb,ø:b < œpa; kupi,kȯbi < kúpa, etərskab,etərskop < eitrskapr, rεdşkab < reiðskapr, spjēskāb < *spéskapr; BUT lândsķεp < landskapr
  pp > b (occasionally) skεbək,skæbək < skeppa, snæbək,snabək,snεp(i),snæp(i) < *hneppi, kibək < kippa
  ft > pt (bd) ap(ta) < aptann [-ft-], skεptin,skεbdək < *skeptingr; Tȯpti-,Tȯptəns (Təptəns), Taft < tópt
     
r retained  
  rn > nn (occas.) banno-corn < barn
  rn > rl (occas.) mallo < marlaukr
  tr > rd slȯrd,slȯdər < slytra
  r > l aitrahōla < aðrahvára, buliŋ,būrək < *buringr, gjōla,kjōlək,kjø:lək,kjø:rək < Nor.kjore,kjøra, kȯrl,korr < kyrr;misfø:ld,misfø:rd < misfór(sk), njogəl,ņogəl < nyk, ȯrdəl- < huðar-?
     
s retained  
  dropped between k and l bjɔkəl < bœxl, jakəl < jaxl, jɔkəl < ǫxl
     
t usually retained frεt < freta, hatər < hatra, klut < klútr, mjat < mat, skītək < *skítingr
  d (usually when final, or between vowels; occasionally in initial position) bidi < biti, -brɔd < -brot, flāda < flata, gad < gat, ļūd < ljótr, mādər < matr, mūd,mōd < mót, rø:d < hrjóta, slȯd < slot, sōd < sát, sōdi,sɔdi < sæti,*sáti,v(j)ēdək < veita; jεdər,etər < eitr, fȯdək,vatək < fata, grūd,grøt < grjót, grødək,grø:tək < grýta, nød,not,ut < naut, søda,søt(a) < sœtr,sœta; drȯļ:şlâ:gət,trȯļ:şlâ:gət < trǫllsleginn, da'mp < Dan./L.Germ. tamp
  dropped (occasionally when final) (spirvi)gru < -grjót, lag:stø:(t:) < *lagsteyta, *ȯrdətū,*ōrdədȯit < *árdagsdot(t), hwī < hvítt
  ț,ď (palatalisation) äțifər, äitifər,atwərs,ȯďbə'rt,äďbə'rt < atferð, gɔiț,gȯiț < gátt, ūtȯțləχt,ūtȯitləχt < úþýðiligt, -hɔiț < -háttr, läțla,läitla < lítla, twä(i)țəld < *þvætlaðr, väțibând,väitaband < *vattaband
  tj > ş; tş (when final) şaldər < tjaldr, şȯn < tjǫrn, uşūna < Nor. utjona; Foula ballad: chaldona < tjaldinu; vitş < vitja
  tt > d (occasionally) minȯd < miðnátt, tȯd,tȯdək < tuttr
  tr > rd slȯrd,slȯdər < slytra
     
þ t tari < þari, tə'lfər,tʌ'lfər < þilfar, tiļi,teļi < þilja, (u)tīli < (ú)þýðligr, togə- < þoku-, to'rkəsȯt < *þukasótt, trō < þráð, trūən < þró(in), twä(i)țəld < *þvætlaðr
  d dōm < þám, dɔd < þot, du,dū < þú, dwa'rs < þvers, dwetəl,dwətəl < *þvætla < þvætta;
the Foula ballad: dar < þar, do < þá
  þj > ş şok(k)a < þjukkr
  þk > rk (occas.) kȯņmæ'rki < *kornmaðkr [-þk-], cf. Nor. mark < maðkr
     
v v (in most cases)  
  w (initially) Watli < Vatnshlíð, wadməl < vaðmál, wələ'nt,wȯlə'nt < vélindi, widi < viðja, wæ'lşi < vǫlsi
  vl > lv kεvəl,kεlvək,kεlva < kefli, skalvə < skafl
     

 

 
 

  Latest updates:

  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 10-12 added)
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 6-9 added)
  - Forum opened
  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Caithness Norn' uploaded
  - 'Orkney Grammar' and 'Orkney's Lord Prayer' uploaded
  - 'Orkney' and 'Shetland dialects' uploaded
  - 'Terminology' uploaded
  - 'Language of Hildina' uploaded
  - 'The Ballad of Hildina' uploaded
  - 'Phonetics of Shetland Norn' uploaded
  - 'Phonetics of Orkney Norn' uploaded
  - 'Grammar of Nynorn' uploaded
  - 'Texts quoted by Edmonston&Jakobsen' uploaded
  - 'Nynorn dialects' uploaded
  - 'Nynorn dictionary' uploaded
  - 'Introduction into Nynorn' and 'Simple texts' uploaded

 

 

     
 

   ©2006-2016 Hnolt