Introduction   |   General    |    Shetland Norn     |    Orkney Norn    |    Nynorn      |      Forum      |      Contact        

 
     
 


  Introduction
  General
     Terminology
     Old Norse
     Articles
  Shetland Norn
     Phonetics 
     Dialects 
     Grammar 
     Hildina 
     Texts 
  Orkney Norn
     Phonetics
     Dialects
     Grammar
     Texts
  Caithness Norn
  Bibliography


  Nynorn project
     Introduction
     Grammar
     Dictionary
     Simple texts
     Tutorial
     Dialects
     Maps
  Forum
  Links
  Credits
  Contact

 

 

 

A Sea-song from Unst

 
Norn Old Norse/Nordic English
Dεlən ståitən ståŋga râra
ōba mỏņa
hwat sēis dū tə bỏņşka vεļa
latna mei bi driŋga
sēna pōba vâra
latna mei bi driŋga
sta'rka bỏrna væsta
şagdə kåļ, ş.k.,
sændə båra væsta
şagdə kåļa gamla
hwεn də wεrna tåpşäg
şagdə kåļ, ş.k.,
hwεn də wεrna tåpşäg
şagdə kåļa gamla
   

 

Norn Old Norse/Nordic English
Another variant:
Dâla ståita ståŋga rø˙r (rēla)
bỏņşka væļa mỏņa
sta'rka bỏrna fiskali (sta'rka vỏrna væstali)
şaidə kåļə gambli -
Lēdra bō bi äņdi.
   

 

Norn Old Norse/Nordic English
A version from "The Home of a Naturalist":
Saina poba wer-a
Leetra mavi, letra mavi,
Saina poba wer-a
Leetra mavi drengie.

Daala stuyta stonga rara
Oh badeea, oh badeea,
Daala stuyta stonga rara,
Oh badeea moynie.


Wher der isno topshar,
topshag, topshag,
Wher der isno topshag,
Shakda cole o Gamblie.
   

Discuss this fragment on the forum:
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=57
 
 

  Latest updates:

  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 10-12 added)
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 6-9 added)
  - Forum opened
  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Caithness Norn' uploaded
  - 'Orkney Grammar' and 'Orkney's Lord Prayer' uploaded
  - 'Orkney' and 'Shetland dialects' uploaded
  - 'Terminology' uploaded
  - 'Language of Hildina' uploaded
  - 'The Ballad of Hildina' uploaded
  - 'Phonetics of Shetland Norn' uploaded
  - 'Phonetics of Orkney Norn' uploaded
  - 'Grammar of Nynorn' uploaded
  - 'Texts quoted by Edmonston&Jakobsen' uploaded
  - 'Nynorn dialects' uploaded
  - 'Nynorn dictionary' uploaded
  - 'Introduction into Nynorn' and 'Simple texts' uploaded

 

 

     
 

   ©2006-2016 Hnolt